Let'sEncrypt

Mastodon

MastodonのLet’sEncryptの更新方法

管理者権限で入るsudosu-NGINX止めるsystemctlstopnginxSSL更新するletsencryptcertonly--standalone-dYOURDOMAIN.COMNGINX起動systemctlstartngin...